Każda Inwestycja jest złożonym procesem, który składa się z szeregu elementów. Optymalne zaplanowanie przebiegu oraz kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji budowlanej jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Naszym celem jest pomoc w jego osiągnięciu.


                                                                                                                                                                            Kosztorysy Warszawa oraz teren całego kraju.

 Nasza oferta obejmuje:


1)    Kosztorysy budowlane i wyceny:


- szacunkowe, inwestorskie, ofertowe, nakładcze, powykonawcze,
- przedmiary robót oraz kosztorysy z projektów i gotowych przedmiarów, wykonywanie własnych    przedmiarów,
- aktualizacje wycen oraz orientacyjne zestawienia kosztów,
- wprowadzanie przedmiarów do programów kosztorysowych,
- kalkulacje i opracowania związane z wyceną budowy,
- na potrzeby kredytów bankowych oraz na potrzeby inwestycji finansowanych ze środków pomocowych UE,
- wykonywanie harmonogramów robót.


Kosztorysy i wyceny wykonywane są w następujących branżach:


a)    Budowlanej:
- remonty, renowacje, wykończenia, adaptacje, modernizacje,
- stany surowe i pod klucz,
- prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.


b)    Sanitarnej:
- instalacje wewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, klimatyzacyjne, wentylacyjne, gazowe, hydrantowe
- sieci zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze,
- węzły cieplne i kotłownie,
- hydrofornie, przepompownie, stacje uzdatniania wody.


c)    Elektrycznej:
- instalacje mieszkaniowe, przemysłowe, teletechniczne, odgromowe, uziemiające, domofonowe, antenowe RTV i SAT,
- linie kablowe napowietrzne i ziemne,
- stacje transformatorowo-rozdzielcze, rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze,
- sieci komputerowe, informatyczne, telekomunikacyjne, systemy alarmowe,
- instalacje przeciw pożarowe.

2)    Wykonywanie dokumentacji kosztorysowych, przetargowych i powykonawczych:


- przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane,
- sprawdzenie ofert złożonych przez firmy, sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
- sprawdzenie kosztorysów ofertowych i odpowiedzi na pytania techniczne oferentów,
- udzielanie dodatkowych konsultacji potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem ofert przetargowych,
- sporządzanie kompletnych ofert wraz z niezbędną dokumentacją do zamówień i przetargów publicznych.
- sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowy: naniesienie zmian i poprawek na rys. powykonawczych lub ewentualne wykonanie rysunków powykonawczych od podstaw, wykonanie książki obmiarów, przygotowanie protokołów, certyfikatów, aprobat, atestów itp.

3)    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót:


- sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
-kontrola i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
- reprezentowanie inwestora na budowie.


4)    Inwentaryzacja budowlana, adaptacja rysunków z formy papierowej do elektronicznej:

- wykonanie i opracowanie aktualnych rysunków obiektu budowlanego na     podstawie wykonanych pomiarów.
- adaptacja dokumentacji projektowej z wersji papierowej, skanów, szkiców, zdjęć, wersji pdf do formy elektronicznej.


5)    Wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, architektury krajobrazu i ogrodów:

- zajmujemy się wykonywaniem projektów instalacji sanitarnych w zakresie branży sanitarnej (szczegółowy zakres wymieniony w pkt 1)
- zajmujemy się projektowaniem ogrodów na terenie obiektów prywatnych jak i państwowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Polecam - Kosztorysant Warszawa !

 

Tagi: Kosztorysy budowlane | Kosztorysant Warszawa | Kosztorysy Warszawa | Kosztorysy sanitarne